Tarieven


Een telefonische kennismaking is vrijblijvend en kosteloos.
  • Intake gesprek € 80,00
  • Observatiesessie € 80,00 (45 minuten)
  • Individuele speltherapiesessie € 70,00 (45 minuten)
  • Oudergesprek € 70,00 (45 minuten)
  • Telefonisch consult € 30,00 (langer dan 10 minuten, korter dan
    30 minuten)
  • Behandelplan en verslaglegging € 75,00 (tevens voor derden)


Mocht uw kind niet kunnen komen spelen, wilt u dit dan uiterlijk 24 uur van tevoren laten weten. Voor spelsessies die korter dan 12 uur van tevoren worden afgezegd, wordt het volledige tarief in rekening gebracht.

Praktijk Spelendwijs is geregistreerd lid bij de volgende beroepsverenigingen en registers: de Nederlandse Vereniging Van Speltherapeuten (NVVS), de Federatie Vaktherapeutische Beroepen (FVB), het Register Vaktherapie, het Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg (RBCZ), het TZC-register voor het tuchtrecht en het Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ).

De meeste zorgverzekeraars vergoeden (een deel van de) speltherapie binnen het aanvullend pakket alternatieve geneeswijzen. Informeer zelf of ook uw zorgverzekeraar de behandelingen vergoedt. Sommige zorgverzekeraars vergoeden geen telefonische consulten. De declaratie wordt door u betaald aan Praktijk Spelenwijs en vervolgens dient u de declaratie in bij de zorgverzekeraar. Aanvullende informatie is te vinden via de Zorgwijzer. Uw verzekeraar zal mogelijk vragen om de onderstaande gegevens:

Beroepsregistratie NVVS/FVB: 108154
RBCZ-licentienummer: 209149R
KvK: 17232548
SKJ aanmeldingsnummer: 100019217

Praktijk Spelendwijs heeft contracten met de gemeenten van de regio Zuidoost Brabant (de Kempen, Eindhoven, de Peel, Dommelvallei). Deze gemeenten vergoeden mogelijk de kosten voor speltherapie aan uw kind.

Praktijk Spelendwijs handelt volgens de richtlijnen zoals deze zijn opgesteld in de beroepscode voor de Vaktherapeutische beroepen. De beroepscode ligt ter inzage in de praktijk.

Met ingang van 1 januari 2017 moeten alle zorgverleners in Nederland voldoen aan eisen die in het kader van de Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg (Wkkgz) worden gesteld. Ook mijn praktijk voldoet aan deze eisen. Graag leg ik kort uit wat dit betekent:

Het kan voorkomen dat u als cliŽnt van mijn praktijk een klacht heeft over de geboden zorg. Mijn voorkeur gaat er naar uit dat u deze klacht rechtstreeks met mij bespreekt. Mocht u dat om welke reden dan ook niet prettig vinden, dan bied ik u aan om gratis gebruik te maken van een onafhankelijke klachtenfunctionaris. Bovendien staat het u vrij - indien de bemiddeling van de klachtenfunctionaris niet tot het door u gewenste resultaat leidt - u te wenden tot de onafhankelijke en door het ministerie van VWS erkende geschilleninstantie Zorggeschil. Dit kan alleen na het doorlopen van het eerste traject en na het oordeel van de zorgaanbieder. Met ingang van 1 januari 2017 is mijn praktijk bij Quasir/Zorggeschil aangesloten. De geschilleninstantie Zorggeschil is gemachtigd om bindende adviezen uit te brengen om zo tot een schikking tussen de partijen te komen. Eventueel kan ook een schadeclaim worden toegekend.

Meer informatie vindt u via de websites van Quasir (www.quasir.nl) en Zorggeschil (www.zorggeschil.nl). Het klachtenreglement van Quasir ligt ter inzage in mijn praktijk. De geschillenregeling van Zorggeschil zal u in de voorkomende gevallen door de onafhankelijke klachtenfunctionaris worden aangereikt. U kunt ook informatie terugvinden op de website van mijn beroepsvereniging, de Federatie Vaktherapeutische Beroepen.